Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Smycke- och klockförsäkring – Din Guldsmed gällande fr o m  2012-06-01

Allmänna övergripande regler

Försäkringsgivare för denna försäkring är:
ERV Försäkringsaktiebolag (publ)
Box 1
172 13 Sundbyberg
Org. Nr. 502005-5447.

Styrelsens säte
Sundbyberg
I fortsättningen benämnt ERV.
ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

Försäkringen administreras av:
Eurostar Retail Support AB
Box 1462
171 74 Solna
Org. Nr. 556417-8969

I Fortsättningen benämnt Eurostar.

Eurostar är registrerad försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn.

Definitioner:  

Helintegrerad länk:  Boett och länk är i ett stycke – går ej att sära länk och boett.

Halvintegrerad länk:  Till boetten från fabrik utformad/anpassad länk som med stift är utbytbar och ingår i försäljningspriset.

Originallänk:  Med originallänk menas länk som från fabriken är så utformad att den passar till och utgör en enhet med boetten, både tekniskt och estetiskt.

Totalskada:  Då reparationskostnaderna för det skadade objektet överstiger 75% av försäkringsbeloppet eller om reservdelar inte går att erhålla.

Ädel metall:  Med ädel metall avses guld, silver och platina.

Säkerhetsföreskrifter:  Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda

handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade.

A. Försäkrat objekt

Försäkringen gäller för det eller de objekt som anges i försäkringsbeviset samt, om objektet är en klocka, för påmonterad länk om denna är av ädel metall och ingår i totala försäkringsbeloppet. Värdet på klockan och länken anges var för sig.

Skador på klockarmband av annat material än ädel metall ersätts endast när klocka och armband är hel- eller halvintegrerade och har ett försäkringsvärde överstigande 900 kronor.

B. Var och för vem försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen, dock måste all skadereglering ske i Sverige, se nedan.

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till försäkrat objekt.

Under den tid som butiken betalat försäkringspremien är butiken att betrakta som försäkringstagare och du som ägare av objektet är den försäkrade. Då du betalat premien själv är du att betrakta som både försäkringstagare och den försäkrade.

Utöver butiken kan försäkringen endast tecknas av fysisk person som är folkbokförd i Sverige.

C. Värderings- och ersättningsregler

 • Du kan inte få högre ersättning än försäkringsbeloppet.
 • Ett skadat objekt skall i första hand repareras och ett förkommet eller totalskadat objekt ersätts med ett nytt likvärdigt objekt till ett pris motsvarande högst försäkringsbeloppet.
 • För att ersättning skall utgå enligt denna försäkring måste såväl reparation av skadat objekt som inköp av nytt objekt göras hos en Din Guldsmeds butik.
 • Kontant ersättning lämnas inte.
 • Om objektet har stigit i pris sedan inköpet eller om du vid skaderegleringen väljer ett dyrare objekt, får du själv betala skillnaden mellan det nya priset och försäkringsbeloppet. För det fall ersättningsobjekt väljs till ett belopp som understiger försäkringsbeloppet, anpassas försäkringen till det lägre priset. Ersättning lämnas inte för mellanskillnaden.

Självrisker

Vid reparationsskada gäller försäkringen med en normal självrisk på 10 % av reparationskost-naden, dock lägst 100 kronor.

Vid förlust eller totalskada gäller försäkringen med en självrisk på 10 % av försäkringsbeloppet, dock lägst 100 kronor.

Inträffar inom 12 månader, räknat från dagen för första reparationsskadan, totalskadan eller förlusten, ytterligare en reparationsskada, totalskada eller förlust, gäller försäkringen med dubbel självrisk. Efter 12 skadefria månader i följd återgår självrisken till den normala igen.

Självrisken ska betalas kontant i samband med att ersatt eller reparerat objekt hämtas ut i butiken.

E. Försäkringens omfattning

 • Ersättning lämnas för skada som uppkommer genom plötslig och oförutsedd händelse.

Med skada avses även förlust.

 • När försäkringen omfattar klocka med påmonterad länk av ädel metall eller halvintegrerad stållänk, lämnas ersättning vid totalskada av någon av delarna endast för den del som inte går att reparera.
 • När försäkringen omfattar örhängen, vigsel-/förlovningsringar och kedjor med lås lämnas ersättning endast för den del som förlorats eller totalskadats.

Säkerhetsföreskrifter

 • Ha alltid god tillsyn över din försäkrade egendom. I detta ligger också en skyldighet att se till att objektet inte glöms kvar eller tappas bort. Var särskilt observant på hur du förvarar objektet i samband med bad, omklädning och rent allmänt då du lämnar ifrån dig objektet.
 • Se till att objektet är skyddat på lämpligt sätt vid försändelse med hänsyn till försändelsesätt, objektets värde och övriga omständigheter.
 • Du får inte själv eller låta andra än Din Guldsmeds butik öppna objektet.
 • Vattentäta objekt ska regelbundet, minst en gång om året, tryckprovas.

Om säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs kan detta medföra att ersättningen sätts ned eller helt faller bort.

Undantag

Försäkringen ersätter inte:

 • Skada på objektet genom slitage.
 • Kostnad för översyn (rengöring) av objektet som inte orsakats av en ersättningsbar skada.
 • Skada som kan ersättas av garanti
 • Skada på enbart klockband som är av annat material än ädel metall (dock lämnas ersättning för klockor med hel eller halvintegrerad länk med ett försäkringsvärde överstigande 900 kronor). Vid förlust får du dock ersättning för bandet om dess värde ingår i försäkringsbeloppet.
 • Rispor, repor och märken, utan väsentlig inverkan på funktionen/användbarheten.
 • Skada då objektet varit utlånat eller överlämnat till annan för reparation, bearbetning, värdering, försäljning, belåning eller rengöring.
 • Skada som direkt eller indirekt orsakats av krig, krigsliknande händelser eller politiska oroligheter.
 • Fuktskador på vattentätt objekt om inte regelbunden tryckprovning gjorts.
 • Skada som ersatts av annan försäkring.

F. Ändring av försäkringsbelopp

 • Om du önskar ändra försäkringsbeloppet för det försäkrade objektet av ädel metall skall du vända dig till en Din Guldsmeds butik, som låter värdera objektet, bedöma status samt möjligheten att anskaffa/erhålla reservdelar. Om ändring av försäkringsbeloppet är möjlig erhåller du en ny avisering avseende tilläggspremien.

Kostnaderna för värderingen ersätts inte av försäkringen.

 • Om du önskar ändra försäkringsbeloppet för din försäkrade klocka genom att köpa en ny guldlänk eller originallänk (oavsett material) kan detta göras i samband med inköpet av den nya länken hos en Din Guldsmed butik, förutsatt att priset för länken överstiger 900 kronor. Därefter erhåller du en ny avisering avseende den nya premien för klockan respektive länken.

G. Försäkringstid och förnyelse

Försäkringstiden för din försäkring framgår av försäkringsbeskedet.
Inför denna försäkringstids slut förnyas försäkringen frivilligt, med en försäkringstid på ett år i sänder, genom att du betalar den premie som Din Guldsmed och ERV tillsammans genom utsänd avi underrättar dig om, under förutsättning att du lämnat korrekt och fullständig namn- och adressuppgift.

Om du är stadigvarande bosatt i utlandet förnyas inte försäkringen.

H. Premiebetalning och ansvarighet

Grunden för försäkringsskydd enligt dessa villkor är att premien är betald.

Premien för förnyad försäkring skall vara Din Guldsmed/ERV tillhanda senast på den i avin angivna dagen. Om inte premien betalas i rätt tid är försäkringen att betrakta som uppsagd och upphör att gälla 14 dagar efter förfallodagen. Försäkringen kan dock åter bli gällande även om premien betalas senare, förutsatt att premiebetalning sker senast 3 månader efter senast utsända avi. ERVs ansvarighet inträder i dessa fall först från det att betalningen kommit Din Guldsmed/ERV tillhanda.

Om du betalar premien för sent och skada inträffar samma dag som betalning erhållits är ERV endast ansvarigt om du kan styrka att premien betalats innan skadan inträffat.

I. Skaderegleringsföreskrifter

 • För att ha rätt till ersättning enligt denna försäkring ska skada eller förlust anmälas så snart som möjligt till en Din Guldsmed butik, efter det att du fått kännedom om skadan eller förlusten.
 • Vid anmälan om förlust eller inlämnande av försäkrat objekt ska giltigt garanti- och försäkringsbevis uppvisas.
 • Om objektet stulits eller på annat sätt förkommit ska förlusten anmälas till polisen och du ska även eftersöka det förlorade objektet hos polisens hittegodsavdelning, på den ort där skadan inträffat. Polisanmälan ska lämnas samtidigt som du anmäler förlusten till en Din Guldsmed butik.
 • Vid förlust eller totalskada ska ärendet vara slutreglerat senast 12 månader efter det att skadeanmälan gjorts till Din Guldsmed butik.
 • Vid skadeanmälan ska du uppge om objektet är försäkrat i annat bolag, t ex ditt hemförsäkringsbolag.
 • Om du fått ersättning för förlorat objekt och detta sedan kommer tillrätta ska detta omgående anmälas till Din Guldsmed butik där du anmälde skadan. Du får behålla objektet om du återbetalar ersättningen kontant, annars skall du överlämna objektet till en Din Guldsmed butik som reglerade skadan.

J. Dubbelförsäkring

Om samma objekt har försäkrats mot samma risk hos flera försäkringsbolag, är varje försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan.

Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mellan försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

K. Påföljd vid bedrägliga uppgifter och vid åsidosättande av skyldighet.

Din rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelser i Lag om försäkringsavtal, t ex:

 • Om du uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall eller uppsåtligen har förvärrat ett försäkringsfall.
 • Om du uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen.
 • Om du åsidosätter dina skyldigheter enligt villkoren.

L. Försäkringsavtalslagen

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslag (SFS 2005:104) (FAL).


Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL)

”De personuppgifter som ERV/Din Guldsmed/Eurostar inhämtar om dig i samband med tecknandet av vår försäkring och i samband med vår skadereglering är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen samt fullgöra våra avtalsförpliktelser och i övrigt tillgodose dina önskemål som kund. Uppgifterna kan också användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar och marknadsanalyser. Personuppgifterna kan för nämnda ändamål komma att utlämnas till bolag som ERV samarbetar med. Uppgifterna kan också komma att användas för att skicka dig information om våra och våra samarbetspartners tjänster i övrigt.

Vi har även viss upplysningsskyldighet gentemot myndigheter. Det innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter begär att få ta del av. Även du har rätt att skriftligen, kostnadsfritt en gång om året, begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig och hur dessa används. Du kan även skriftligen anmäla till ERV om du inte vill att dina personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.”

Adressen är: ERV, Personuppgiftsombudet, Box 1, 172 13 Sundbyberg.

Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress.