Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor – Din Guldsmed

Gällande fr.o.m. 2019-08-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är:

Europæiske Rejseforsikring, A/S CVR-nr 62 94 05 14, genom Europeiska ERV Filial, nedan kallat Europeiska ERV, organisationsnummer 516410-9208.

Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet.

Försäkringen förmedlas av

Eurostar Retail Support AB Box 7542
Org. nr. 556417-8969
103 93 Stockholm

08-55 10 55 10

Eurostar Retail Support AB är registrerad försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn.

I detta försäkringsvillkor ingår en del begrepp. Dessa är markerade i kursiv stil och definitionerna återfinns nedan under ”Begreppsförklaringar”

Begreppsförklaringar

Ädel metall Helintegrerad länk

Halvintegrerad/original länk

Inköpspris Aktsamhetskrav Reparationsskada Totalskada

Säkerhetsföreskrifter

Med ädel metall avses guld, silver och platina.

Med helintegrerad länk avses då boett och länk är i ett stycke, d.v.s. länk och boett på klockan går ej att sära på.

Med halvintegrerad eller originallänk avses lös länk som är utformad och/eller anpassad till boetten, som inte kan ersättas med annat fabrikat och som ingår i försäljningspriset för klockan. Länken ska utgöra en enhet med boetten, både tekniskt och funktionellt.

Med inköpspris avses det faktiska pris som kunden betalar till butiken vid köptillfället, efter avdrag för eventuella rabatter och dylikt.

Med aktsamhetskrav avses regler som förklarar hur försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoret ska ta hand om sin egendom.

Med reparationsskada avses en skada där objektet kan repareras till en kostnad understigande 75 % av försäkringsbeloppet.

Med totalskada avses en skada där reparationskostnaderna för det skadade objektet överstiger 75 % av försäkringsbeloppet eller då reservdelar inte går att erhålla för att reparera objektet.

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar, som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade.

A. FÖRSÄKRAT OBJEKT

Försäkringen gäller för objekt som finns angivet i för- säkringsbeviset. Är det flera objekt som ska försäkras tecknas en försäkring för varje objekt. Objekt som säljs i par eller som en enhet, betraktas som ett objekt. Försäkringen gäller även för påmonterad länk, om det objekt som ska försäkras är en klocka, och den tillhörande länken är av ädel metall. Den påmonterade länken ingår då i det totala försäkringsbeloppet. Värdet på klockan och länken anges var för sig i försäkringsbeviset.

B. VAD FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER

Försäkringen ersätter skada på det i försäkringsbeviset angivna objektet, som uppstår genom plötslig och oför- utsedd händelse. Med skada menas även stöld eller förlust.

C. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

Försäkringen kan tecknas av fysisk person som vid köptillfället fyllt 18 år är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige eller av Din Guldsmed (nedan kallad butiken) till förmån för den försäkrade. Om ägaren till objektet är under 18 år ska försäkringen tecknas av barnets förmyndare.

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till försäkrat objekt. Försäkringstagare är den som tecknat försäkringen och betalat premien. Försäkrings- tagaren äger rätten att göra ändringar i försäkringen, anmäla skada och säga upp försäkringen. Försäkrad är den som står angiven som ägare av objektet i försäkringsbeviset.

Försäkringen kan även gälla för annan fysisk person som senare gör ett lagligt förvärv av försäkrat objekt om skriftlig ansökan om försäkringsöverlåtelse görs till Eurostar inom tre månader från dagen för överlåtelsen av det försäkrade objektet.

Vid köp av gåva från butik ska gåvomottagaren anmälas och registreras som ägare av objektet till Eurostar eller butik inom tre månader från köptillfället för att försäk- ringen ska gälla gåvomottagaren.

D. FÖRSÄKRINGSPERIOD

Försäkringsperioden framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringsperiodens sista dag. Innan försäkringsperiodens slut skickar Eurostar/Europeiska ERV ett förnyelseerbjudande till den försäkrade.

Försäkringen förnyas med en försäkringstid om ett år i taget.

Om den försäkrade väljer att inte förnya försäkringen upphör försäkringen att gälla vid försäkringsperiodens utgång.

E. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Försäkringen gäller i hela världen.

F. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET

Försäkringen ska vara betald för att gälla.

G. HÖGSTA ERSÄTTNINGSBELOPP

Högsta ersättningsbelopp (försäkringsbelopp) för det försäkrade objektet framgår av försäkringsbeviset.

G.1 Ändring av försäkringsbelopp vid värdering

Om den försäkrade önskar omvärdera försäkringsbeloppet för det försäkrade objektet av ädel metall, ska den försäkrade låta butiken värdera objektet, som bedömer status samt möj- ligheten att anskaffa eller erhålla reservdelar.

Om butiken gör bedömningen att det försäkrade objektets värde ökat, kommer försäkringsbeloppet för det för- säkrade objektet att höjas. En tilläggspremie tillsänds den försäkrade för det höjda försäkringsbeloppet.

Värdering av försäkrat objekt ska utföras av butiken.

G.2 Ändring av försäkringsbelopp vid skade- reglering
Om det försäkrade objektets värde har ökat efter inköpet eller om den försäkrade vid skaderegleringen väljer ett dyrare ersättningsobjekt, får den försäkrade själv betala skillnaden mellan det nya priset och försäkringsbeloppet. I det fall den försäkrade väljer ett ersättningsobjekt till ett belopp som understiger försäkringsbeloppet, anpassas premien till det lägre priset. Ersättning lämnas inte för mellanskillnaden.

Det likvärdiga ersättningsobjektet ska inhandlas hos butiken.

G.3 Undantag

Försäkringen ersätter inte eventuella kostnader för vär- dering av objektet.

H. SJÄLVRISK

Vid reparationsskada gäller försäkringen med en självrisk på 10 % av reparationskostnaden, dock lägst 100 SEK.

Vid förlust eller totalskada gäller försäkringen med en självrisk på 10 % av försäkringsbeloppet, dock lägst 100 SEK.

Inträffar inom 12 månader, räknat från dagen för första reparationsskadan, totalskadan eller förlusten, ytterligare en reparationsskada, totalskada eller förlust, gäller försäkringen med dubbel självrisk. Efter 12 skadefria månader i följd återgår självrisken till den normala igen.

Anmärkning till H

• Hela självrisken ska betalas direkt till butiken i samband med att ersatt eller reparerat objekt hämtas ut.

• Självrisken kan inte dras av från ersättningsbeloppet. I. VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGS-

REGLER

I.1 Vid ersättningsbar skada värderas och ersätts objektet enligt nedanstående:

I.1.1 Vid förlust eller totalskada

Vid förlust eller totalskada ersätts objektet med ett nytt likvärdigt objekt till ett pris motsvarande högst försäk- ringsbeloppet.

Har butiken gjort bedömningen att ett försäkrat objekt är totalskadat, men kan repareras till en kostnad över- stigande 75 % av försäkringsbeloppet, kan den försäkrade välja att få objektet reparerat förutsatt att den försäkrade betalar mellanskillnaden från 75 % av försäkringsbeloppet upp till den totala reparationskostnaden, med avdrag för självrisk.

I.1.2 Klocka

När försäkringen omfattar klocka med påmonterad länk av ädel metall eller halvintegrerad stållänk, lämnas ersättning vid totalskada på någon av delarna endast för den del som inte går att reparera.

Skador på klockarmband av annat material än ädel metall ersätts endast när klocka och armband är hel- eller halvintegrerade och länken har ett försäkringsvärde över- stigande 900 SEK.

I.1.3 Smycken

När försäkringen omfattar smycken som säljs i par eller som en enhet t.ex. örhängen, manschettknappar eller liknande lämnas ersättning för den del av objektet som förlorats eller totalskadats. Ersättning lämnas för båda delarna endast i de fall då objektet inte går att återskapa av butiken, vid förlust av hela objektet eller då objektet utgått ur sortimentet.

I.1.4 Reparationskostnad

Den reparationskostnad som fastställts av butiken för ett skadat objekt, kan i samband med skaderegleringen även användas som delbetalning för inköp av nytt objekt av samma objektstyp.

Mellanskillnaden i pris för ersättningsobjektet och själv- risken vid reparationsskada ska betalas direkt till butiken. Ersättningsobjektets pris ska i dessa fall överstiga repara- tionskostnaden.

I.1.5 Begränsningar och undantag

• Kontant ersättning lämnas inte.
• Ett skadat objekt ska i första hand repareras.
• För att ersättning ska lämnas från denna försäkring

måste såväl reparation av skadat objekt samt inköp av

ersättningsobjekt göras hos butiken.
• Högre ersättningsbelopp än försäkringsbeloppet medges ej.

I.1.6 Återkrav

I samma utsträckning som Europeiska ERV har betalat ersättning för skada, övertar Europeiska ERV den för- säkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan.

I.2 Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav

Råkar den försäkrade ut för skada måste den försäkrade följa de föreskrifter som finns i villkoren.

För att ha rätt till ersättning ska skada eller förlust anmälas så snart som möjligt till butiken, efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan eller förlusten, annars kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Om objektet stulits eller på annat sätt förkommit ska förlusten så snart som möjligt anmälas till polisen. Polisanmälan ska lämnas samtidigt som den försäkrade anmäler förlusten till butiken.

För att full ersättning ska lämnas måste den försäkrade vara aktsam om det försäkrade objektet och handha detta så att stöld och skada så långt som möjligt förhindras. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt och kan medföra nedsättning av ersättningen.

Aktsamhetskravet innebär bland annat att det försäkrade objektet:
• inte får förvaras i bagage som checkas in eller

transporteras av annan utan den försäkrades uppsikt

 • inte får lämnas utan uppsikt i offentliga miljöer
 • inte får lämnas kvar i motordrivet fordon
 • ska låsas in i skåp/kassaskåp, låda, resväska eller liknande när det lämnas i en tillfällig bostad. Med tillfällig bostad menas t.ex. hotellrum, passagerarhytt och liknande.
 • är skyddat på lämpligt sätt vid försändelse med hänsyn till val av försändelsesätt, objektets värde och övriga omständigheter. Har säkerhetsföreskrifterna eller aktsamhetskraven inte uppfyllts sätts ersättningen ned. Avdragets storlek beror på omständigheterna, bl.a. försummelsens art och bety- delse för skadan samt värdet på egendomen. Vid allvarlig försummelse sätts ersättningen ned kraftigt och i undan- tags fall kan ersättningen helt utebli. I.3 Undantag Försäkringen ersätter inte: • Skada på objektet genom slitage eller rispor, repor och märken utan väsentlig inverkan på funktionen/använd- barheten.
 • Kostnad för översyn (rengöring) av objektet som inte orsakats av en ersättningsbar skada.
 • Skada som kan ersättas av garanti.
 • Skada på enbart klockband som är av annat material än ädel metall (dock lämnas ersättning för klockor med hel eller halvintegrerad länk med ett försäkringsvärde över- stigande 900SEK). Vid förlust får den försäkrade ersättning för bandet om dess värde ingår i försäk- ringsbeloppet.

• Skadehändelse då objektet varit utlånat. Med utlånat objekt avses att den försäkrade överlämnat objektet till fysisk person i syfte att få det tillbaka efter en obestämd tid.

• Skadehändelse då objektet varit överlämnat till annan än butiken för reparation, bearbetning, värdering, eller rengöring.

• Skadehändelse då objektet varit överlämnat till annan för försäljning eller belåning.

• Fuktskador på vattentätt objekt om inte regelbunden tryckprovning har gjorts.

• Skadehändelse som har ersatts av annan försäkring.

J. ÅTERFUNNET OBJEKT

Har ett objekt förlustanmälts och den försäkrade blivit ersatt med nytt objekt, ska den försäkrade genast anmäla till butiken, om objektet senare kommer tillrätta.

Den försäkrade kan då välja att
• behålla det återfunna objektet och ersättningsobjektet.

Den försäkrade ska då återbetala erhållen ersättning till

butiken, med avdrag för utlagd självrisk eller
• behålla det återfunna objektet och återlämna ersätt-

ningsobjektet till butiken eller
• behålla ersättningsobjektet och återlämna det återfunna

objektet till butiken.

J.1 Undantag

Har den försäkrade i samband med förlustanmälan till butiken betalat en självrisk, återbetalas inte självrisken om objektet senare återfinnes.

Har den försäkrade valt ett ersättningsobjekt till ett högre värde än det objekt som kommit tillrätta, görs ingen återbetalning av mellanskillnaden.

K. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

K.1. Premiebetalning

K.1.1 Första premien

Första premien betalas av butiken till förmån för den försäkrade i samband med köp av objekt hos Din Guld- smed.

K.1.2 Premie vid förnyad försäkring

Premien för förnyad försäkring skall vara Eurostar/Europeiska ERV tillhanda senast på den i avin angivna dagen. Betalningsfristen är dock alltid minst en månad, från den dag Eurostar/Europeiska ERV avsände krav på premien.

K.1.3 Undantag

Försäkringen förnyas inte om den försäkrade är stadig- varande bosatt i utlandet.

K.1.4 Dröjsmål med betalning

Premie för en förnyad försäkring ska betalas senast den dag då den nya försäkringstiden börjar. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en (1) månad efter det att vi avsänt en första premieavi till dig.

Om inte premien betalas i rätt tid, får Eurostar/Europeiska ERV säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter avsändandet av uppsägningen, om inte premien betalas inom denna frist.

Vid försenad betalning inträder Eurostars/Europeiska ERVs ansvarighet först dagen efter det att betalningen kommit Eurostar/Europeiska ERV tillhanda.

K.2 Dubbelförsäkring

Om samma objekt har försäkrats mot samma risk hos flera försäkringsbolag, är varje försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan.

Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mellan försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

K.3 Framkallande av försäkringsfall

Den försäkrades rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i Försäkringsavtals- lagen (FAL) 2005:104 om den försäkrade:
• uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall eller upp-

såtligen har förvärrat ett försäkringsfall eller

 • uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedöm- ningen av rätten till ersättning från försäkringen eller
 • åsidosatt sina skyldigheter enligt villkoren. K.4 Gemensamma undantag • Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnad som kan ersättas från annat håll enligt lag, författning, konven- tion eller skadestånd.
  • Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnad som har ersatts från annan försäkring.
  • Försäkringen gäller inte vid skada på grund av olaglig handling av den försäkrade, dennes förmånstagare eller laga arvinge. K.5 Tillämpbar lag och behörig domstol För försäkringsvillkoret ska svensk lag gälla. Tvist an- gående detta försäkringsvillkor ska prövas av svensk dom- stol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträf- far utomlands. K.6 Övrig lagstiftning För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL) 2005:104. K.7 Krig och atomkärnprocess Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med
   • krig, krigsliknande politiska händelser • atomkärnprocess. K.8 Force majeure Europeiska ERV är inte ansvarigt för skada eller förlust som kan uppstå om skadereglering fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lock- out, blockad eller annan liknande händelse. K.9 Preskription Den som vill ha försäkringsersättning eller annat för- säkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om talan inte väcks inom denna tidsfrist går rätten till försäkringsskydd förlorad. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid sex månader från det att Europeiska ERV har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. K.10 Din ångerrätt När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Eurostar. Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med avtalad giltig- hetstid om en (1) månad eller mindre. I 3:e kapitlet Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten. K.11 Behandling av personuppgifter Europeiska ERV värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som anges när du lämnar dina person- uppgifter till oss. Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Europeiska ERV ger bara vidare personuppgifter till tredje part om vi har ditt samtycke till sådant vidaregivande eller om lagen kräver det. Alla kunder som ingått ett avtal med

Europeiska ERV kan begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag över den information vi har sparade om dig som kund. Du kan alltid kontakta oss för att ändra dina uppgifter om du t.ex. inte längre önskar att motta nyhetsinformation.

Du har rätt att genom skriftlig begäran få de person- uppgifter som är lagrade hos Europeiska ERV raderade. Vi kan dock inte radera sådana personuppgifter som vi är ålagda att behålla enligt lag. Skulle vi ha sådan in- formation som vi är ålagda att behålla enligt lag, kommer vi upplysa dig om varför vi inte kan radera denna information.

Din begäran kan du skicka till: Europeiska ERV, Dataskyddsombudet, Box 1, 172 13 Sundbyberg.

Rättelse av personnummer kan skickas till samma adress som ovan.

Vid en skada får Europeiska ERV vid behov lämna ut upp- gifter som har lämnats av dig som försäkrad till Europeiska ERVs servicekontor och samarbetspartner.

K.12 Skadeanmälan

• Vid anmälan om förlust eller inlämnande av försäkrat objekt till butiken ska kvitto, giltigt garanti- och försäkringsbevis uppvisas.

 • Vid skadeanmälan ska den försäkrade uppge om objektet är försäkrat i annat bolag, t.ex. hemförsäk- ringsbolag.
 • Vid stöld eller förlust av försäkrat objekt ska polis- anmälan bifogas skadeanmälan. Om du inte är nöjd med vår skadereglering Om du inte är nöjd med vår skadehandläggning kan du få ärendet omprövat. Kontakta skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kan ha kommit fram nya omständigheter som kan påverka bedömningen. Om du ändå inte är nöjd med handlägg- ningen kan du begära att få ärendet prövat av Europeiska ERVs Kundombudsman. OMPRÖVNING UTANFÖR EUROPEISKA ERV Allmänna Reklamationsnämnden Prövar klagomål från privatpersoner. Prövningen är kost- nadsfri. Värderingsman Delar du inte vår uppfattning om värdet av det skadade objektet, kan någon av parterna begära en opartisk vär- dering. Allmän domstol Även om du fått ärendet prövat i någon av ovanstående nämnder, kan du vända dig till domstol. Konsumenternas Försäkringsbyrå Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, Finans- inspektionen och Konsumentverket. Byrån har till uppgift att gratis ge råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner (konsumenter) samt till vissa närings- idkare.